En aquesta àrea volem centralitzar la informació referent a la participació de les famílies en el Consell Escolar.


Que fa el Consell Escolar

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de cor responsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.

d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents. e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora. i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 5

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


Els vostres representants són: Marta Pujagut, Daria Calpena, Vanesa Ràfols i Laia Mirabet

Representant Ampa: Raul Peix

Es realitzen reunions del Consell periòdicament així que si teniu qualsevol pregunta o suggeriment de temes que considereu que es poden tractar en ells, no dubteu a enviar un email a consellescolarbalmanya2016@gmail.com.o ampa.ampabalmanya@gmail.com


Així mateix, perquè estigueu informats dels assumptes que es tracten, podeu consultar més a baix els resums.